planiranje projekta

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

 

Upravljanje projektima je skup tehnika i veština koji nam pomaže da uspešno završimo projekat. Pod uspešnim projektom se podrazumeva da:

 • projekat bude gotov na vreme
 • u dogovorenom budžetu
 • su realizovani traženi ciljevi projekta

To je veština neophodna savremenom menadžeru, projektnom menadžeru, kao i svi članovima projektnog tima. Nova veština za novo doba.

Uspešno upravljanje projektima (vodjenje projekta) obuhvata sublimaciju nekoliko bitnih činjenica. Da bi ste svoj zadatak sproveli na najkvalitetniji način i bili vrhunski projekt menadžer neophodno je da unapred sastavite plan realizacije projekta koji u najgorem slučaju mora da sadrži:

 • plan za upravljanje obimom projekta (šta treba napraviti na projektu)
 • plan za upravljanje vremenom na projektu (za koje vreme treba napraviti)
 • plan za upravljanje troškovima na projektu (koliko će koštati – budžet projekta)

Pored toga treba se detaljno posvetiti rizicima i napraviti kvalitetnu i dugoročnu procenu potencijalnih rizika i šansi koje nosi projekat sa sobom.

Za sve te aktivnosti vam može pomoći specijalizovani web portal o upravljanju projektima www.project-management-srbija.com gde možete naći puno resursa i korisnih informacija o projektnom menadžmentu.

Planiranje projekta

Planiranje i pisanje projekt menadžment plan(ov)a je jedan veoma ozbiljan posao i možda najteži nivo celog projekta.

Neki smatraju da projekat može doživeti uspeh i bez prethodno dobro definisanog i napisanog plana, ali iskustva govore drugačije. Takvi nisu ozbiljni projektni menadžeri jer kako planirate, tako i realizujete. Zato je dobro planiranje osnova projektnog menadžmenta. Neizbežan korak ka uspešnom projektu i največi i najteži korak. Vremenski zahtevan.

Ukoliko se angažujete i dobo analizirate sve što je neophodno da bi se eventualni problemi na samom projektu rešili u hodu, time sebi i svojim saradnicima olakšavate posao. Na taj način faktor iznenađenja svodite na minimum. Evidentno je da ovaj faktor postoji kod svakog projekta jer nikad ne znate kada će se tačno završiti projekat, koliko će koštati i na kraju krajeva, šta sve  može krenuti naopako. Ako se time bavite i imate spremna rešenja, onda možete brže i bolje reagovati jer ste već u toku pisanja plana sagledali sve moguće opcije, izabrali najbolje i uvek imate spremne reakcije na te nemile događaje.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Vi, kao rukovodilac projekta treba da usvojite jedan univerzalni šablon za planiranje svakog budućeg projekta. Taj šablon treba prilagoditi svakom pojedinačnom projektu, naravno, u zavisnosti od vrste i obima istog. Ali mora da imate plan. Za svaki projekat. Baš svaki. Tu nema odstupanja.

Dakle, plan za dati projekat treba obavezno da obuhvata analizu svih neophodnih resursa koje koristite u projektu. Pod resursima se misli kako na ljude, tako i na opremu, alate, mašine, zgrade, kancelarije i slično.  Potrebno je isplanirati i proceniti:

 • budžet,
 • trajanje projekta
 • ljudske, materijalne i druge resurse.

Prvi korak pri upravljanju projektom bi mogao biti da unapred odredite način na koji ćete okupiti osoblje kao i način na koji  treba sprovesti adekvatnu obuku. Takođe važno je da plan  tačno definiše uloge i odgovornosti  članova budućeg tima. Podela odgovornosti na projektu je od izuzetnog značaja pri upravljanju projektima. Kada svako zna gde mu je mesto u timu i šta treba da radi, kada i sa kim, onda je projekat na pola puta ka uspehu.

Zato u pisanju plana morate pažljivo i do detalja razmotriti i unapred definisati svačiju odgovornost i zaduženje. Pored ove vrste analize, treba planom razmotriti sve eventualne poteškoće, rizike i komplikacije sa kojima se možete sresti, kako bi ih uspešnije i za kraće vreme rešili.

Određivanje datuma za realizaciju zaduženja i vreme koje je potrebno za određene aktivnosti vaših kolega treba biti unapred definisano u planu. Budite još proaktivni i kreativni pa napravite i šemu sastanaka sa kojom će biti upoznati svi angažovani na projektu, kako bi na samim sastancima dobili informacije o razvoju projekta i time sebi obezbedili praćenje i uvid u rešavanje određenog zadatka.

Plan projekta treba da obuhvata i analizu i identifikaciju životnog ciklusa razvoja softvera koji koristite na projektu, kao i plan saradnje sa svim učesnicima na projektu.

Procena i upravljanje rizicima na projektu

Svaki potencijalni problem sa kojim se možete susresti u toku upravljanja projektom i koji može uticati na uspeh vašeg projekta, predstavlja rizik. Izloženost riziku predstavlja kombinaciju verovatnoće da vam se pojavi problem u toku realizacije projekta i negativne posledice koje može taj problem ostaviti na isti. Nisu svi rizici podjednako bitni jer nemaju svi podjednaki značaj za uspeh projekta. Zato upravljanje projektima mora da se bavi onim najznačajnijim rizicima, 

planiranje projekta

Planiranje projekta

Sama identifikacija mogućih faktora rizika u poslu nije dovoljna, potrebno je znači pored identifikacije rizika imati i upravljanje rizicima. To podrazumeva da upravljate projektim jer imate plan aktivnosti kojim ćete ublažiti i smanjiti nastanak rizika, a ako do njega dođe smanjiti njegov efekat. Dobro je da uvek imate i rezervni plan kojim ćete se rukovoditi u nekim neočekivanim situacijama.

Da rezimiramo, glavne aktivnosti kojima se treba pozabaviti su:

 • Planiranje projekta,
 • Analiza,
 • Upravljanje rizicima

Bez dobrog plana i kontrole u poslovanju nema ni dobrog i uspešnog menadžera. A bez upravljanja projektima nema ni uspešne firme.

One thought on “Upravljanje projektima”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *